Privacybeleid

Algemene informatie

 

De volgende informatie zal u een gemakkelijk te navigeren overzicht geven van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. De term “Persoonlijke gegevens” omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp van gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming, die wij hieronder hebben opgenomen.


Registratie van gegevens op onze website

 

Wie is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens op deze website?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, wiens contactgegevens te vinden zijn in de rubriek “Wettelijk verplichte informatie” op deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Wij verzamelen de gegevens die u met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u op ons contactformulier invult.

Onze IT-systemen registreren automatisch andere gegevens, wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site is bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd, wanneer u onze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een foutloze voorziening van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw informatie?

U heeft het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens, zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U heeft ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd, afgeschermd of verwijderd. Aarzel niet om contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in de rubriek “Wettelijk verplichte informatie” op deze website, als u vragen heeft over deze of andere kwesties die aan de gegevensbescherming zijn gerelateerd. U heeft ook het recht een klacht bij de bevoegde, toezichthoudende instantie in te dienen.

Bovendien heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht te eisen dat uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt. Raadpleeg voor meer informatie de gegevensbeschermingsverklaring onder het kopje “Recht op beperking van de gegevensverwerking”.


Analyse-instrumenten en instrumenten die door derden worden verstrekt

 

Het is mogelijk dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd, wanneer u onze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met cookies en met wat wij analyseprogramma’s noemen. In de regel worden de analyses van uw surfgedrag anoniem uitgevoerd, d.w.z. dat het surfgedrag niet tot u kan worden herleid.

U heeft de mogelijkheid bezwaar te maken tegen dergelijke analyses of u kunt de uitvoering ervan voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Voor gedetailleerde informatie over de tools en over uw mogelijkheden om bezwaar te maken, verwijzen wij u naar onze Verklaring gegevensbescherming, zie hieronder.

Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

 

De exploitanten van deze website en zijn pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en de verklaring m.b.t. de gegevensbescherming.

Telkens wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij wijzen u erop dat de overdracht van gegevens via het Internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor veiligheidsleemten. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

 

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de “voor de verwerking verantwoordelijke” genoemd)

 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Survalyzer AG
Technoparkstrasse 1
CH – 8005 Zürich

Phone: +41 (0)44 276 47 47
E-mail: info@survalyzer.com

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen).


Aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming zoals wettelijk verplicht

 

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Benjamin Lutz
Survalyzer AG
Technoparkstrasse 1
CH – 8005 Zürich

Phone: +41 (0)44 276 47 47
E-mail: datenschutz@survalyzer.com


Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

 

Een groot aantal gegevensverwerkingen is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u ons reeds heeft gegeven, ook te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat het ons een informele kennisgeving per e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.


Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 GDPR)

 

In het geval dat gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. e of f GDPR, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gronden die voortvloeien uit uw unieke situatie. Dit geldt ook voor eventuele profilering op basis van deze bepalingen. Om de rechtsgrondslag te bepalen waarop elke verwerking van gegevens is gebaseerd, kunt u deze gegevensbeschermingsverklaring raadplegen. Als u bezwaar aantekent, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking van uw gegevens kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als het doel van de verwerking het opeisen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten is (bezwaar op grond van Art. 21 Sect. 1 GDPR).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het voeren van directe reclame, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betrokken persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor directe reclamedoeleinden (bezwaar conform Art. 21 Sect. 2 GDPR).

 

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

 

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats of werk hebben of op de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht, ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.


Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

U heeft het recht te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken, op basis van uw toestemming of met het oog op de uitvoering van een contract, aan u of aan een derde overdragen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke verlangt, zal dit alleen gebeuren indien dit technisch haalbaar is.


SSL en/of TLS-versleuteling

 

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, gebruikt deze website een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het overschakelen van de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” en aan het verschijnen van het slotsymbool in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

 

Informatie over, blokkeren, rectificeren en wissen van gegevens

 

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht om te allen tijde informatie te verlangen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan, alsmede over het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen. Indien u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres vermeld in de sectie “Informatie over de verantwoordelijke partij”.


Recht op beperking van de gegevensverwerking

 

U heeft het recht te eisen dat beperkingen worden opgelegd met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat vermeld is in de sectie “Informatie over de verantwoordelijke partij”. Het recht om beperking van de verwerking te eisen geldt in de volgende gevallen:

  • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, hebben wij doorgaans enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om van ons te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om beperking van de verwerking van uw gegevens te vorderen in plaats van de verwijdering van deze gegevens te vorderen.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vorderen in plaats van vernietiging ervan.
  • Indien u bezwaar heeft gemaakt op grond van Art. 21 Sect. 1 GDPR, zullen uw rechten en onze rechten tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de archivering ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om gewichtige redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangevoerd.

 

Afwijzing van ongevraagde e-mails

 

Wij verzetten ons hierbij tegen het gebruik van contactgegevens die gepubliceerd zijn in combinatie met de verplichte informatie die verstrekt moet worden om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om gevraagd hebben. De beheerders van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

Registratie van gegevens op onze website

Cookies

 

In sommige gevallen maken onze website en zijn pagina’s gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Het doel van cookies is om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd nadat u onze site hebt verlaten. Andere cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen wanneer u onze website de volgende keer bezoekt.

U kunt de instellingen van uw browser aanpassen om ervoor te zorgen dat u wordt gewaarschuwd telkens wanneer er cookies worden geplaatst en om u in staat te stellen cookies alleen in specifieke gevallen te accepteren of de acceptatie van cookies uit te sluiten voor specifieke of algemene situaties en om de automatische verwijdering van cookies te activeren, wanneer u uw browser sluit. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van de elektronische communicatietransactie of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (bijv. de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van diensten van de exploitant te garanderen. Indien andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw browsingpatronen) moeten worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

Serverlogbestanden

 

De provider van deze website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze informatie omvat:

  • Het type en de versie van de gebruikte browser
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • De hostnaam van de computer die toegang zoekt
  • De tijd van het serveronderzoek
  • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken, moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

 

Contactformulier

 

Als u ons vragen stelt via ons contactformulier, worden alle gegevens die u in het contactformulier verstrekt, door ons opgeslagen om uw vraag te kunnen behandelen of door ons gebruikt voor het geval dat wij nog vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet zonder uw toestemming delen.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens vindt dus uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). U heeft het recht om de toestemming die u ons reeds hebt gegeven, te allen tijde weer in te trekken. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen, is ons een informele kennisgeving per e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

De informatie die u in het contactformulier heeft ingevoerd, blijft bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, u uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd, niet langer bestaat (bijv. nadat wij ons antwoord op uw vraag hebben afgerond). Dit laat dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – onverlet.

 

Aanvraag per e-mail of telefoon

 

Als u per e-mail of telefoon contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de afhandeling van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a GDPR) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 sub f GDPR), aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte verzoeken.

De door u via contactverzoeken aan ons verzonden gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, u uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afronding van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

 

Registratie op deze website

 

U heeft de mogelijkheid om u op onze website te registreren om gebruik te kunnen maken van aanvullende websitefuncties. Wij zullen de door u ingevoerde gegevens uitsluitend gebruiken voor het gebruik van het desbetreffende aanbod of de dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De bij de registratie door ons gevraagde gegevens moeten volledig worden ingevuld. Anders zullen wij de registratie afwijzen.

Om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in de omvang van ons aanbod of in geval van technische wijzigingen, gebruiken wij het e-mailadres dat u bij de registratie heeft opgegeven.

Wij verwerken de tijdens het registratieproces ingevoerde gegevens op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). U heeft het recht om de toestemming die u ons reeds heeft gegeven, te allen tijde weer in te trekken. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen, is ons een informele kennisgeving per e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

De tijdens het registratieproces geregistreerde gegevens worden door ons bewaard zolang u op onze website geregistreerd bent. Daarna worden deze gegevens gewist. Dit laat dwingende wettelijke bewaarplichten onverlet.

 

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

 

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, de inhoudelijke organisatie of de wijziging van de rechtsverhouding (gegevensinventarisatie). Deze acties worden ondernomen op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de nakoming van een contract of precontractuele handelingen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om het voor gebruikers mogelijk te maken gebruik te maken van de diensten en deze te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden bij het afronden van de bestelling of het beëindigen van de zakelijke relatie gewist. Dit laat eventuele wettelijke bewaarplichten onverlet.

 

Gegevensoverdracht bij het sluiten van contracten voor diensten en digitale inhoud

 

Wij delen persoonsgegevens alleen met derden, wanneer dit in het kader van de afwikkeling van de overeenkomst noodzakelijk is; bijvoorbeeld met de financiële instelling die met de afwikkeling van betalingen is belast.

Een verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of alleen plaats als u uitdrukkelijk toestemming voor de overdracht heeft gegeven. Het doorgeven van uw gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, vindt niet plaats.

De grondslag voor de verwerking van gegevens is Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens toestaat voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele handelingen.

Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door gebruikers mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van dit analyse-instrument zijn gebaseerd op Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de reclameactiviteiten van de exploitant te optimaliseren.

IP-anonimisering

Op deze website hebben wij de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, door Google ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar alleen in uitzonderlijke gevallen ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten aan de exploitant van deze website te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in combinatie met Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser plug-in

U hebt wel de mogelijkheid om het opslaan van cookies te verhinderen door de instellingen van uw browsersoftware dienovereenkomstig te wijzigen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. Bovendien heeft u de mogelijkheid om de registratie door Google van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gekoppelde gegevens (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google te verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar tegen de registratie van gegevens

U heeft de mogelijkheid om de registratie van uw gegevens door Google Analytics te voorkomen door op de volgende link te klikken. Dit zal resulteren in de plaatsing van een opt-out cookie, die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactivation.

Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens door Google Analytics, kunt u de verklaring van Google over gegevensbescherming raadplegen op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Verwerking van contractgegevens

Wij hebben een contractuele gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge bepalingen van de Duitse instanties voor gegevensbescherming volledig toe.

Demografische parameters verstrekt door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische parameters” van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gegenereerd met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. De bronnen van deze informatie zijn interessespecifieke advertenties van Google en bezoekersgegevens die van derden worden verkregen. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren door in uw Google-account de instellingen voor reclame te wijzigen of u kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals uitgelegd in het gedeelte “Bezwaar tegen de registratie van gegevens”.

Archiveringsperiode

Gegevens op gebruikers- of incidentniveau die Google opslaat in verband met cookies, gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of gewist. Klik voor meer informatie op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en


Google AdWords en Google Conversion Tracking

 

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online promotieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

In combinatie met Google AdWords, gebruiken wij een hulpmiddel genaamd Conversion Tracking. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie geplaatst voor Conversion Tracking-doeleinden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de webbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verlopen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op een advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgelinkt.

Aan elke Google AdWords-klant wordt een andere cookie toegewezen. Deze cookies kunnen niet via websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De met behulp van de Conversion-cookie verkregen informatie wordt gebruikt om Conversion-statistieken te genereren voor AdWords-klanten die ervoor hebben gekozen Conversion Tracking te gebruiken. De gebruikers ontvangen het totale aantal gebruikers die op hun advertenties hebben geklikt en zijn doorgelinkt naar een pagina die is voorzien van een Conversion Tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie die hen in staat zou stellen deze gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan het bijhouden, heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit gebruik door eenvoudig de cookie voor het bijhouden van Google Conversion via uw webbrowser onder gebruikersinstellingen uit te schakelen. Als u dit doet, wordt u niet opgenomen in de statistieken van Conversion Tracking.

De opslag van “Conversion” cookies en het gebruik van deze tracking tool zijn gebaseerd op Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen, om het webaanbod en de reclame van de beheerder te optimaliseren.

Voor meer gedetailleerde informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking kunt u het privacybeleid van Google raadplegen op: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt wanneer cookies worden geplaatst en u kunt cookies alleen in bepaalde gevallen toestaan of de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en u kunt ook de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Plug-ins en gereedschappen

Vimeo

 

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Als u een van de pagina’s van onze website bezoekt waarin een Vimeo-plug-in is geïntegreerd, wordt er een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. Als gevolg daarvan zal de Vimeo-server informatie ontvangen over welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Bovendien zal Vimeo uw IP-adres ontvangen. Dit zal ook gebeuren als u niet bent ingelogd bij Vimeo of geen account hebt bij Vimeo. De door Vimeo geregistreerde informatie wordt doorgestuurd naar de server van Vimeo in de Verenigde Staten.

Als u bent aangemeld bij uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat om uw browsepatronen direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-account.

Het gebruik van Vimeo is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, is dit een legitiem belang.

Voor meer informatie over hoe Vimeo omgaat met gebruikersgegevens, kunt u het Vimeo Data Privacy Policy raadplegen onder: https://vimeo.com/privacy.


Google Web Fonts (lokale inbedding)

 

Deze website maakt gebruik van zogenaamde Web Fonts van Google om een uniform gebruik van lettertypen op deze site te garanderen. Deze Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd, zodat in combinatie met deze toepassing geen verbinding met de servers van Google tot stand wordt gebracht.